02 88 46 400 info@mocis.si

Informiranje in Svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022

V Koroški statistični regiji je konzorcij, ki ga vodi MOCIS center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec s Šolskim centrom – Srednjo šolo Ravne na Koroškem kot partnerjem na razpisu MIZŠ pridobil projekt Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za obdobje 2016–2022. Izvajanje projekta financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Konzorcij bo v obdobju trajanja projekta nudil poglobljeno svetovalno pomoč najmanj 720 zaposlenim.

Cilji projekta so:

 • ciljni skupini zaposlenih v regiji, ki zaradi potreb na trgu dela in delovnega mesta potrebuje dodatna znanja, zagotavljati brezplačen dostop do kakovostnega informiranja in svetovanja po modelu ISIO pred in med izobraževanjem in po njem, ki bo vključeval tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja,
 • s pomočjo analize potreb po izobraževanju in analize po razvoju kariere, priprave načrta izobraževanja in razvoja kariere, priprave portfolijev, izvajanja postopkov izvajanja ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc bomo izpeljevati poglobljeno in kakovostno svetovalno podporo, ki bo vodila do pričakovanih rezultatov svetovanja,
 • poglobiti, vzpostaviti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki na ravni znanje – gospodarstvo – družbeno okolje (podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije …) s ciljem povečanja dostopa do VŽU in večje vključenosti v VŽU,
 • usmerjati zaposlene k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oz. potrjevanje kvalifikacij za izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Ciljna skupina so:

 • zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije, prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in na delovnem mestu,
 • ranljive ciljne skupine znotraj zaposlenih (manj izobraženi, 45+, delovni invalidi, priseljenci/migranti, samozaposleni kmeti),
 • delodajalci (posredna ciljna skupina).

Vključitev v svetovanje in UVNPZ zaposlenim prinaša:

 • dvig motivacije za vključevanje v vseživljenjsko učenje in s tem priložnost za razvijanje temeljnih in poklicnih kompetenc,
 • analizo potreb po izobraževanju in razvoju kariere,
 • pomoč pri identifikaciji in realizaciji ciljev, povezanih z izobraževanjem, kariero in osebnim razvojem,
 • ozaveščanje in ovrednotenje že pridobljenih, predvsem neformalnih znanj, kompetenc, sposobnosti in veščin skozi postopke UVNPZ, kar jih lahko spodbudi k vključitvi v nadaljnje izobraževanje,
 • pridobitev  nformacij o možnostih izobraževanja,
 • usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oz. potrjevanje kvalifikacij,
 • pomoč pri pripravi načrta izobraževanja in/ali načrta kariere, pripravo portfolija/osebne mape izobraževanja posameznika,
 • svetovalno podporo, ki vodi k doseganju zastavljenih ciljev,
 • spremljanje napredovanja in uspešnosti ter svetovalno podporo pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Pričakujemo, da bo imelo uresničevanje ciljev projekta ugodne neposredne in posredne učinke. Končni sinergijski učinek projekta bo znanje, krepitev moči posameznika oz. povečanje obsega človeškega kapitala v regiji.
Znanje je eden ključnih dejavnikov razvoja sodobnih družb in pomemben varovalni dejavnik, ki posamezniku zagotavlja dejavno vključevanje v družbo in delo. Kompetenten posameznik je bolj inovativen, zna izkoristiti svoje notranje vire, je bolj zaposljiv, integriran in socialno vključen.
Predvsem bo povečano število zaposlenih z izboljšanimi temeljnimi, digitalnimi in poklicnimi kompetencami v podjetjih vplivalo na razvoj, kakovost, fleksibilnost pri reagiranju na zahteve trga, na ohranjanje in povečanje konkurenčne prednosti ter na gospodarsko uspešnost podjetij v celoti.

Več informacij o projektu:

 • Sonja Lakovšek, sonja.lakovsek@mocis.si, 02 88 46 400
 • Bernarda Mori Rudolf, bernarda.morirudolf@mocis.si,051 224 942

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.

https://eu-skladi.si/

MIZS_ESS_1