02 88 46 400 info@mocis.si

Poklicna matura

KOLEDAR ZA POKLICNO MATURO 2018/2019 je dosegljiv s klikom na naslednjo povezavo: Koledar mature v 2019-2020

Poklicna matura je državni izpit. Na tak način kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.
Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh splošnih predmetov  in dveh strokovnih predmetov.

Pogoje, način in postopke PM določa Pravilnik o poklicni maturi (UL RS, št. 44/08) in Zakon o maturi (UL RS, št. 1/07).

PREDMETI NA POKLICNI MATURI

PM obsega obvezni in izbirni del.

Obvezni del obsegata dva predmeta:

– slovenščina (pisni in ustni del),
– izpit iz temeljnega strokovnoteoretičnega predmeta (pisni in ustni del).

Izbirni del pa naslednja dva predmeta:

– matematika ali tuj jezik (pisni in ustni del),
– izdelek, storitev, izpitni nastop  z zagovorom.

IZPITNI ROKI

Izpitni roki za opravljanje PM so v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem obdobju, določeni v letnem delovnem načrtu šole v skladu z izobraževalnim programom, šolskim koledarjem in navodili ministra.

Izpitni roki so objavljeni na oglasni deski šole najkasneje do konca oktobra tekočega šolskega leta.

Kandidati opravljajo PM v istem izpitnem roku, kandidati s posebnimi potrebami oz. posebnimi pravicami in odrasli pa lahko v dveh izpitnih rokih.

Kandidat mora opravljati predmet, ki obsega pisni in ustni del, v istem izpitnem roku, prav tako izdelek oz. storitev ter zagovor.

PRIJAVA IN ODJAVA

Kandidat se mora prijaviti k PM na šoli, ki jo obiskuje, najpozneje 60 dni pred spomladanskim izpitnim rokom in najpozneje 45 dni pred jesenskim in zimskim izpitnim rokom. Najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka kandidat predloži spričevalo o zaključnem izpitu oz. druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM.

Kandidate, ki v predpisanem roku ne predložijo dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM, ŠMK obvesti najkasneje en dan pred začetkom opravljanja izpita o neizpolnjevanju pogojev.

Kandidat se lahko pisno odjavi od PM najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka. Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se ni odjavil v roku, je v tem izpitnem roku in pri tem predmetu neocenjen.

POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

PREDMETNI IZPITNI KATALOGI

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA

PM na šoli vodi šolska maturitetna komisija (ŠMK), ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik in dva člana.

V šolskem letu 2018/19 ŠMK na MOCIS-u sestavljajo naslednji člani:

  1. Sonja Lakovšek, predsednica
  2. Simona Štruc, namestnica predsednice
  3. Kristina Navotnik, tajnica
  4. Urška Novak, članica
  5. Mira Mori Hribar, članica

Več informacije v zvezi s poklicno maturo dobite

pri  Kristini Navotnik, telefon: 070 165 190 v času uradnih ur.