02 88 46 400 info@mocis.si

PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH (PUM-o)

Program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je nastal na pobudo Sektorja za vseživljenjsko učenje Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Program je usmerjen v opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.
Nastal je kot nadgradnja javnoveljavnega programa izobraževanja odraslih Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM (Uradni list RS št. 403-2499 z dne 19. 7. 1999), od katerega pa se tudi pomembno razlikuje.

Z izvajanjem programa PUM-o smo v Slovenj Gradcu začeli junija 2016.

Kdo se lahko vključi v PUM-O?
V PUM-O se vključujejo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:

  • imajo status brezposelne osebe,
  • imajo status iskalca prve zaposlitve,
  • niso vključeni v izobraževanje,
  • se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja,
  • niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve.

Cilji PUM-O
Temeljni namen programa je razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.
V programu enakovredno zasledujemo naslednje temeljne cilje:

  • Oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela,
  • razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti, oblikovanje osebne identitete in spodbujanje dejavne udeležbe v družbi.

Vsebina programa
Načeloma jo lahko opredelimo skozi tri ključne izobraževalne module:

  • Modul kariernega načrtovanja in oblikovanja poklicne identitete;
  • Modul splošne poučenosti;
  • Modul osebnostne rasti in oblikovanja trajnostnih življenjskih slogov.

Učenje poteka v projektih, kjer se med seboj prepletajo vsebine, ki so opisane v modulih. Projekti potekajo v sodelovanju z okoljem in so povezani z aktualnimi vsebinami ali potrebami udeležencev).

Osebni pristop
Skupaj s kandidatom pripravimo izhodišča za pripravo osebnega kariernega načrta, v katerem uvodoma opredelimo namen kandidatovega sodelovanja (vizijo) in izhodiščne cilje, ki jim bo udeleženec v programu sledil. Osebni načrt časovno opredelimo, določimo kazalnike, s katerimi se bo spremljalo njegovo uresničevanje. Uresničevanje načrta periodično spremljamo in po potrebi dopolnjujemo ali spreminjamo.

Trajanje in dokončanje programa
Udeleženci se v program  vključujejo predvidoma za obdobje 10 mesecev  z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja, odvisno od njegovih potreb, opredeljenih v kariernem načrtu, in zunanjih okoliščin, ki vplivajo na uresničevanje zastavljenih ciljev.

Potrdilo o izobraževanju
Udeleženci ob zaključku programa pridobijo potrdilo o uspešnosti doseganja ciljev programa. V njem so navedeni podatki o sodelovanju posameznika pri posameznih učnih projektih ter drugi dosežki posameznika in vključenosti v morebitnih drugih ukrepih Aktivne politike zaposlovanja (npr. različnih tečajih) in koliko časa je udeleženec sodeloval.
Učne dosežke v programu PUM-O lahko udeleženci uveljavijo v postopkih vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ko se ponovno vključujejo v programe formalnega izobraževanja, ali pri priznavanju poklicne usposobljenosti pri zaposlovanju.

Vključevanje v program
Kandidati za program lahko izrazijo interes za vključitev v program sami, lahko pa jim vključitev predlagajo svetovalec za zaposlitev pri ZRSZ, šolski svetovalni delavec ali drug svetovalec, ki kandidatu pomaga pri reševanju njegovih problemov.

KONTAKTI

Telefonska številka  051 224 052

MENTORJI:

DAMJANA KOTNIK, vodja programa – damjana.kotnik@mocis.si

SIMONA ŠTRUC – simona.struc@mocis.si,

ROMAN HERLAH –   roman.herlah@mocis.si

Logotip2

PUM-o sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

Več o Evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.