02 88 46 400 info@mocis.si

Zaključni izpiti

KOLEDAR ZA ZAKLJUČNI IZPIT je dosegljiv s klikom na naslednjo povezavo: Koledar ZI – 2018-2019.

PREDMETI NA ZAKLJUČNEM IZPITU (ZI)

 Zaključni izpit obsega izpit iz:

  • slovenščine ( ustno in pisno)
  • zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.
Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu.
Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH IZPITOV

Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal.
Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz zaključnega dela.
Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz zaključnega dela.
Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna zaključno delo, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70%.
Če na podlagi dokumenta o zaključku izobraževanja ni možno priznati ocene, se prizna ocena, ki jo je kandidat dosegel v zaključnem letniku.

OPROSTITEV OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA

Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: spomladanski, jesenski in zimski.
Državna komisija najkasneje do konca oktobra v skladu s šolskim koledarjem ministra določi koledar zaključnega izpita, ki se objavi na oglasni deski ali drugem vidnem mestu v šoli in na spletni strani šole.

OPRAVLJANJE IZPITOV

Kandidat lahko opravlja izpite zaključnega izpita v različnih izpitnih rokih.
Izpite zaključnega izpita lahko izboljšuje ali popravlja večkrat.
Kandidat opravlja ustni in pisni del izpita v različnih dneh, vendar v istem izpitnem roku.
Kandidat lahko izpit iz zaključnega dela opravlja v enem dnevu.

ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT

Komisijo sestavljajo: ŠK za ZI 18-19