02 88 46 400 info@mocis.si

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018–2022)

Veseli smo, da smo skupaj s partnerji A.L.P. Peca, d. o. o., Ljudska univerza Ravne na Koroškem in Smeri, d. o. o., ponovno uspešno kandidirali na javnem razpisu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022.

S tem projektom bomo v naslednjih letih povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje v regiji ter izboljšali kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 Ciljna skupina, ki so ji izobraževanja namenjena, so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), starejši od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Partnerji v projektu so: A.L.P. Peca, d. o. o., Ljudska univerza Ravne na Koroškem in Smeri, d. o. o.

V projektu je predvideno sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Med drugim se bodo odrasli lahko vključevali v različne programe, kot so:

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost

– UŽU Beremo in pišemo skupaj

– UŽU Most do izobrazbe *

– UŽU Moj korak *

– UŽU Izzivi podeželja (120 ur) *

– UŽU Moje delovno mesto

– UŽU Razgibajmo življenje z učenjem

– UŽU Knjige so zame

 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Začetna integracija priseljencev
 • Računalniška pismenost za odrasle (40 ur) *
 • Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO)

– Sporazumevanje v slovenskem jeziku (40 ur)

– Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh (40 ur) *

– Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (40 ur)

– Pridobivanje digitalnih kompetenc (40 ur) *

 • Programi za uporabo načel HACCP sistema (30 ur) *
 • Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika *
 • Priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov *
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL
 • Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka *
 • Izpiti oz. preverjanja (NPK- Socialni oskrbovalec na domu (150 ur), ECDL, slovenščina kot drugi in tuji jezik *, tuji jeziki *, strokovni izpit iz upravnega postopka*)

 

* V te programe se lahko vključijo in opravljajo izpite samo osebe, ki so registrirane kot brezposelne osebe na območnih službah zavoda za zaposlovanje.

 

Odrasli se bodo lahko vključili v več izobraževalnih programov. Program bodo uspešno zaključili, če bodo prisotni najmanj 80 % ur trajanja programa.

Vsi programi se bodo izvajali v skupinah po 12 udeležencev, v prostorih MOCIS-a oz. konzorcijskih partnerjev ali v prostorih podjetij.

Programi so za odrasle brezplačni, saj jih sofinancirata Evropski socialni sklad in MIZŠ.

Podlink:

PROGRAMI, KI BODO POTEKALI DO 31. 5. 2019:

 Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost

– UŽU Izzivi podeželja (120 ur) *

 • Računalniška pismenost za odrasle (40 ur) *
 • Neformalni izobraževalni programi za odrasle

– Učinkovita komunikacija (40 ur)

– Tečaji tujih jezikov * (40 ur)

– Zdrav življenjski slog na delovnem mestu (40 ur)

– Pridobivanje digitalnih kompetenc * (40 ur)

 • Program HACCP *

– Higiena živil in sistem HACCP (30 ur)

 • Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

– Socialni oskrbovalec na domu (150 ur)

 • Izpiti oz. preverjanja

                (NPK Socialni oskrbovalec na domu)

 

* V te programe se lahko vključijo in opravljajo izpite samo osebe, ki so registrirane kot brezposelne osebe na območnih službah.

 

Za vključitev v program izpolnite prijavnico in jo pošljite izvajalcu programov. Prednost pri vključitvi imajo udeleženci, ki izpolnjujejo vse pogoje (zaposleni oz. brezposelni, starost nad 45 let, zaključena največ srednja poklicna izobrazba.

Več informacij:

Urška Novak, 040 164 612

urska.novak@mocis.si

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

 

  Povezava EU skladi: http://www.eu-skladi.si